2:14 At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. 3:12 At si Abner ay nagsugo ng mga sugo kay David, sa ganang kaniya, na sinasabi naman, Makipagtipan ka sa akin, at, narito, ang aking kamay ay sasa iyo, upang dalhin sa iyo ang buong Israel. Ang pagsisisi ay ay ang pagtalikod sa kasalanan at paglapit kay Jesus upang sumunod. 3:32 At kanilang inilibing si Abner sa Hebron: at inilakas ng hari ang kaniyang tinig, at umiyak sa libingan ni Abner; at ang buong bayan ay umiyak. 16:7 At ganito ang sinabi ni Semei nang siya'y nanunumpa, Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na lalaking mabagsik, at hamak na lalake: 16:8 Ibinalik sa iyo ng Panginoon ang buong dugo ng sangbahayan ni Saul na siya mong hinalinhan ng pagkahari; at ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak: at, narito, ikaw ay nasa iyong sariling kasamaan, sapagka't ikaw ay lalaking mabagsik. 9:1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. 2 Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh. 1:7 At nang siya'y lumingon, kaniyang nakita ako, at tinawag niya ako, at ako'y sumagot: Narito ako. 2 Samuel 7 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kasunduan ng Diyos kay David. Nguni't ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. 8:5 At nang sumaklolo ang mga taga Siria sa Damasco kay Hadadezer na hari sa Soba, ay sinaktan ni David sa mga taga Siria ang dalawang pu't dalawang libong tao. 20:10 Nguni't si Amasa ay hindi nagingat sa tabak na nasa kamay ni Joab; sa gayo'y sinaktan siya sa tiyan, at lumuwa ang kaniyang bituka sa lupa, at hindi na siya inulit pa; at siya'y namatay. 17:28 Ay nangagdala ng mga higaan, at mga mangkok, at mga sisidlang lupa, at trigo, at sebada, at harina, at butil na sinangag, at habas, at lentehas, at pagkain na sinangag. 1:13 At sinabi ni David sa binata na nagsaysay sa kaniya, Taga saan ka? 22:7 Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. 19:36 Ang iyong lingkod ay yayaon na lamang ng kaunti sa dako roon ng Jordan na kasama ng hari: at bakit gagantihin ng hari ako ng ganyang ganting pala? 18:11 At sinabi ni Joab sa lalaking nagsaysay sa kaniya, At, narito, iyong nakita, at bakit hindi mo sinaktan doon sa lupa? 3:28 At pagkatapos nang mabalitaan ni David, ay kaniyang sinabi, Ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailan man sa dugo ni Abner na anak ni Ner: 3:29 Bumagsak sa ulo ni Joab, at sa buong sangbahayan ng kaniyang ama; at huwag na di magkaroon sa sangbahayan ni Joab ng isang inaagasan, o ng isang may ketong, o ng umaagapay sa isang tungkod, o nabubuwal sa pamamagitan ng tabak, o ng kinukulang ng tinapay. 13:13 At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 24:9 At ibinigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan; at mayroon sa Israel na walong daang libo na matapang na lalake na nagsisihawak ng tabak; at ang mga tao sa Juda ay limang daang libong lalake. At pagkatapos ang Dios ay nadalanginan dahil sa lupain. Sa gayo'y inilagay ni Joab ang mga salita sa kaniyang bibig. At kaniyang sinaktan siya, na anopa't namatay. 1:24 Kayong mga anak na babae ng Israel, iyakan ninyo si Saul, Na siyang sa inyo'y maselang na nagbihis ng escarlata, Na siyang naggayak ng ginto sa inyong mga kasuutan. Hindi si David ang Messias na hinihintay ng mga tao, ngunit nakaturo siya kay Jesus. 23:19 Hindi ba siya ang lalong marangal sa tatlo? Proudly created with wix.com, Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. 13:4 At sinabi niya sa kaniya, Bakit, Oh anak ng hari, sa araw araw ay nangangayayat kang ganyan? 7:8 Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel: 7:9 At ako'y suma iyo saan ka man naparoon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo; at gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. 18:28 At tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, Lahat ay mabuti. 8:10 Sinugo nga ni Toi si Joram na kaniyang anak sa haring David, upang bumati sa kaniya, at upang purihin siya, sapagka't siya'y nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya: sapagka't si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikipagbaka kay Toi. 9:4 At sinabi ng hari sa kaniya, Saan nandoon siya? Nang magkagayo'y nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari, at sumakay bawa't lalake sa kaniyang mula, at tumakas. 5:13 At kumuha pa si David ng mga babae at mga asawa sa Jerusalem, panggagaling niya sa Hebron: at may mga ipinanganak pa na lalake at babae kay David. 16:21 At sinabi ni Achitophel kay Absalom, Sipingan mo ang mga babae ng iyong ama, na kaniyang iniwan na magsipagingat ng bahay; at mababalitaan ng buong Israel na ikaw ay makayayamot sa iyong ama: kung magkagayo'y lalakas ang mga kamay ng lahat na nasa iyo. Paano kaya tayo magiging magaling pagdating sa pagsisisi? Si Siba nga ay may labing limang anak at dalawang pung bataan. 10:1 At nangyari pagkatapos nito, na ang hari ng mga anak ni Ammon ay namatay, at si Hanun na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya. 22:19 Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. At si Semei na anak ni Gera ay nagpatirapa sa harap ng hari, nang siya'y makatawid sa Jordan. 2:21 At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. computer’s draft during this experiment, please see the document entitled “2 Samuel - Tagalog - Presentable First Draft with Edits in Red.” 2 Samuel 1:1 Title: David hears that Saul is dead. At si Absalom ay tumawid sa Jordan, siya at ang lahat na lalake ng Israel na kasama niya. 17:12 Sa gayo'y aabutin natin siya sa ibang dako na kasusumpungan natin sa kaniya, at tayo'y babagsak sa kaniya na gaya ng hamog na lumalapag sa lupa: at sa kaniya at sa lahat ng mga lalake na nasa kaniya ay hindi tayo magiiwan kahit isa. 12:2 Ang mayaman ay mayroon totoong maraming kawan at bakahan: 12:3 Nguni't ang mahirap ay walang anomang bagay, liban sa isang munting korderong babae, na kaniyang binili at inalagaan: at lumaki sa kaniya, at sa kaniyang mga anak; kumakain ng kaniyang sariling pagkain at umiinom ng kaniyang sariling inumin, at humihiga sa kaniyang sinapupunan, at sa kaniya'y parang isang anak. 3:36 At nahalata ng buong bayan, at minagaling nila: palibhasa'y anomang ginagawa ng hari ay nakalulugod sa buong bayan. At siya'y sumagot, Aking dinidinig. 21:1 At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? Mga Anak ni David sa Hebron. At nagiwan ang hari ng sangpung babae, na mga kinakasama niya, upang magingat ng bahay. 21:22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At siya'y naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, May dalawang lalake sa isang bayan; ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. 22:35 Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. 7:10 At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila, upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang mabago pa; ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan, na gaya ng una. 24:13 Sa gayo'y naparoon si Gad kay David, at nagsaysay sa kaniya: at nagsabi sa kaniya, Darating ba sa iyo ang pitong taon na kagutom sa iyong lupain? 22:36 Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. 19:38 At sumagot ang hari, Si Chimham ay tatawid na kasama ko, at gagawin ko sa kaniya ang aakalain mong mabuti: at anomang iyong kailanganin sa akin ay aking gagawin alangalang sa iyo. 8:2 At kaniyang sinaktan ang Moab, at sinukat niya sila ng tali, na pinahiga sila sa lupa; at kaniyang sinukat ng dalawang tali upang patayin, at ng isang buong tali upang buhayin. 23:24 At si Asael na kapatid ni Joab ay isa sa tatlongpu; si Elhaanan na anak ni Dodo, na taga Bethlehem. 1:21 Kayong mga bundok ng Gilboa, Huwag magkaroon ng hamog, o ulan man sa inyo, kahit mga bukid na mga handog: Sapagka't diyan ang kalasag ng makapangyarihan ay nahagis ng kahalayhalay. 12:13 At sinabi ni David kay Nathan, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. 11:4 At si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha siya; at siya'y pumaroon sa kaniya, at kaniyang sinipingan siya (sapagka't siya'y malinis sa kaniyang karumihan;) at siya'y bumalik sa kaniyang bahay. 17:20 At ang mga bataan ni Absalom ay nagsidating sa babae sa bahay; at kanilang sinabi, Saan nandoon si Ahimaas at si Jonathan? 8:14 At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. 12:4 At naparoon ang isang maglalakbay sa mayaman, at ipinagkait niya ang kaniyang sariling kawan at ang kaniyang sariling bakahan, na ihanda sa naglalakbay na dumating sa kaniya, kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalake, at inihanda sa lalake na dumating sa kaniya. 7:26 At dumakila ang iyong pangalan magpakailan man, sa pagsasabi: Ang Panginoon ng mga hukbo ay Dios sa Israel: at ang sangbahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. At sinabi ni Nathan kay David, Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan; hindi ka mamamatay. 23:20 At si Benaia, na anak ni Joiada, na anak ng matapang na lalake na taga Cabseel, na gumawa ng makapangyarihang gawa, na kaniyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab; siya'y lumusong din at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa kapanahunan ng niebe. 19:19 At sinabi niya sa hari, Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking panginoon, o alalahanin man ang ginawa na may kalikuan ng iyong lingkod sa araw na ang aking panginoon na hari ay lumabas sa Jerusalem, upang isapuso ng hari. At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya'y tumatahan sa Jerusalem; sapagka't kaniyang sinabi, Ngayo'y ibabalik sa akin ang sangbahayan ng Israel, ang kaharian ng aking ama. 17:24 Nang magkagayon ay naparoon si David sa Mahanaim. 3 Kinuha # 1 Sam. 3:34 Ang iyong mga kamay ay hindi nangatatalian, o ang iyong mga paa man ay nangagagapos: Kung paanong nabubuwal ang isang lalake sa harap ng mga anak ng kasamaan ay gayon ka nabuwal. 22:50 Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. 24:21 At sinabi ni Arauna: Bakit ang aking panginoon na hari ay naparito sa kaniyang lingkod? NUMBERS; 05. At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya'y nasa bahay ni Machir na anak ni Amiel, sa Lo-debar. At sinabi ng hari, Siya'y mabuting lalake at napariritong may mabuting balita. At nagsiparoon ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Ammon. 1:16 At sinabi ni David sa kaniya, Ang iyong dugo ay sumaiyong ulo; sapagka't ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo, na nagsasabi, Aking pinatay ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Nguni't ayaw niyang dinggin siya. 9:9 Nang magkagayo'y tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul, at sinabi sa kaniya, Lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kaniyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong panginoon. 8:8 At sa Beta at sa Berothai na mga bayan ni Hadadezer, ay kumuha ang haring si David ng lubhang maraming tanso. 14:18 Nang magkagayo'y sumagot ang hari at nagsabi sa babae, Huwag mong ikubli sa akin, isinasamo ko sa iyo, ang anoman na aking itatanong sa iyo. iyong sinugatan ng tabak si Uria na Hetheo, at iyong kinuha ang kaniyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Ammon. Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. Hindi hinayaan ng Diyos na maitayo ni David ang “, Makikita ng mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David dito, ang, Sa lahat ng ito, pinahalagahan pa rin ni David ang kanyang, Tandaan na si David ay patikim lang ng isang paparating pa lamang. At kanilang pinugot ang ulo ni Seba na anak ni Bichri, at inihagis kay Joab. 20:6 At sinabi ni David kay Abisai, Gagawa nga si Seba na anak ni Bichri ng lalong masama kay sa ginawa ni Absalom: kunin mo ngayon ang mga lingkod ng iyong panginoon, at habulin ninyo siya, baka siya'y makaagap ng mga bayan na nakukutaan, at makatanan sa ating paningin. 3:24 Nang magkagayo'y naparoon si Joab sa hari, at nagsabi, Ano ang iyong ginawa? 15:34 Nguni't kung ikaw ay bumalik sa bayan, at sabihin mo kay Absalom, Ako'y magiging iyong lingkod, Oh hari; kung paanong ako'y naging lingkod ng iyong ama nang panahong nakaraan, ay gayon magiging lingkod mo ako ngayon: kung magkagayo'y iyo ngang masasansala ang payo ni Achitophel sa ikabubuti ko. 24:14 At sinabi ni David kay Gad, Ako'y nasa totoong kagipitan: mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon; sapagka't ang kaniyang mga kaawaan ay dakila: at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. 7:3 At sinabi ni Nathan sa hari, Yumaon ka, gawin mo ang lahat na nasa iyong puso; sapagka't ang Panginoon ay sumasa iyo. 15:4 Sinabi ni Absalom bukod dito: Oh maging hukom sana ako sa lupain, upang ang bawa't tao na may anomang usap, o anomang bagay, ay pumarito sa akin at siya'y aking magawan ng katuwiran! 2:25 At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. 18:26 At ang bantay ay nakakita ng ibang lalake na tumatakbo at tinawag ng bantay ang tanod-pinto, at sinabi, Narito, may ibang lalake na tumatakbong nagiisa. hindi ba isang babae ang naghagis ng isang bato sa ibabaw ng gilingan sa kaniya mula sa kuta, na anopa't siya'y namatay sa Thebes? 22:23 Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. 7:7 Sa lahat ng dako na aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako ng isang salita sa isa sa mga lipi ng Israel na aking inutusan na maging pastor ng aking bayang Israel, na nagsasabi, Bakit hindi ninyo ipinagtayo ako ng isang bahay na sedro? 3 Ang Diyos ang bato na aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. 9:7 At sinabi ni David sa kaniya, Huwag kang matakot: sapagka't aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama, sa iyo; at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. 19:30 At sinabi ni Mephiboseth sa hari, Oo, ipakuha mo sa kaniya ang lahat, yamang ang aking panginoon na hari ay dumating na payapa sa kaniyang sariling bahay. 18:4 At sinabi ng hari sa kanila, Kung ano ang inaakala ninyong mabuti ay aking gagawin. 7:20 At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? (Ang pagsisisi ay ang pagtanggap na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. 5:17 At nang mabalitaan ng mga Filisteo na kanilang inihalal si David na hari sa Israel, ang lahat ng Filisteo ay nagsiahon upang usigin si David; at nabalitaan ni David, at lumusong sa katibayan. ikaw ay nagaayuno at umiiyak dahil sa bata, samantalang siya'y buhay; nguni't nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? 8:9 Nang mabalitaan ni Toi na hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. At ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. 3:30 Sa gayo'y pinatay si Abner ni Joab at ni Abisal na kaniyang kapatid, sapagka't pinatay niya ang kanilang kapatid na si Asael sa Gabaon, sa pagbabaka. 14:9 At ang babae sa Tecoa ay nagsabi sa hari: Panginoon ko, Oh hari, ang kasamaan ay suma akin nawa, at sa sangbahayan ng aking ama: at ang hari at ang kaniyang luklukan ay mawalan nawa ng sala. 24:12 Ikaw ay yumaon at salitain mo kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinagpapalagayan kita ng tatlong bagay; pumili ka ng isa sa mga yaon upang aking magawa sa iyo. 20:17 At siya'y lumapit sa kaniya, at sinabi ng babae, Ikaw ba'y si Joab? bumalik ka, at ibalik mo ang iyong mga kapatid; kaawaan at katotohanan nawa ang sumaiyo. 21:12 At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: 21:13 At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. At nangatakot ang mga lingkod ni David na saysayin sa kaniya na ang bata ay patay na: sapagka't kanilang sinabi, Narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kaniya, at hindi siya nakinig sa ating tinig: gaano ngang ikababagabag niya kung ating sasabihin sa kaniya na ang bata ay patay na? Anak Long-necked, the son of Arba, father of the Anakim (Josh 15:13; 21:11; Heb. 12. 22:10 Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 9:11 Nang magkagayo'y sinabi ni Siba sa hari, Ayon sa lahat na iniutos ng aking panginoon na hari sa kaniyang lingkod, ay gayon gagawin ng iyong lingkod. 6:19 At kaniyang binahagi sa buong bayan, sa makatuwid baga'y sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalake at gayon din sa mga babae, sa bawa't isa ay isang tinapay at isang bahaging lamang kati, at isang binilong pasas. At si Joab ay bumalik sa Jerusalem sa hari. 1 Isinugo # Awit 51 Pamagat. 5:7 Gayon ma'y sinakop ni David ang katibayan sa Sion; na siyang bayan ni David. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod ay isa sa mga lipi ng Israel. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 19:5 At pumasok si Joab sa bahay, sa hari, at nagsabi, Iyong hiniya sa araw na ito ang mga mukha ng lahat na iyong lingkod na nagligtas sa araw na ito ng iyong buhay, at ng mga buhay ng iyong mga anak na lalake at babae, at ng mga buhay ng iyong mga asawa, at ng mga buhay ng iyong mga babae; 19:6 Sa iyong pagibig sa nangapopoot sa iyo, at pagkapoot sa nagsisiibig sa iyo. 19:17 At may isang libong lalake ng Benjamin na kasama siya, at si Siba, na alila sa sangbahayan ni Saul, at ang kaniyang labing limang anak at ang kaniyang dalawang pung alila na kasama niya; at sila'y nagsitawid sa Jordan sa harap ng hari. 23:21 At siya'y pumatay ng isang taga Egipto na malakas na lalake: at ang taga Egipto ay may sibat sa kaniyang kamay; nguni't siya'y nilusong niyang may tungkod, at inagaw niya ang sibat sa kamay ng taga Egipto, at pinatay niya siya ng kaniyang sariling sibat. Ngayon nga'y ipakita mo sa akin ang mukha ng hari; at kung may kasamaan sa akin, patayin niya ako. 3:8 Nang magkagayo'y nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Is-boseth, at sinabi, Ako ba'y isang ulo ng aso na nauukol sa Juda? 2:16 At hinawakan sa ulo ng bawa't isa sa kanila ang kaniyang kaaway, at isinaksak ang kaniyang tabak sa tagiliran ng kaniyang kaaway; sa gayo'y nangabuwal sila na magkakasama: kaya't ang dakong yaon ay tinatawag na Helcath-assurim na nasa Gabaon. At sinabi ng isa, Hindi ba ito ay si Bath-sheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uria na Hetheo? At sumagot si Ahimaas. 18:27 At sinabi ng bantay, Inaakala ko na ang takbo ng una ay gaya ng takbo ni Ahimaas na anak ni Sadoc. 23:15 At nagnais si David, at nagsabi, Oh may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa tabi ng pintuang-bayan! 15:14 At sinabi ni David sa lahat ng kaniyang mga lingkod na nasa kaniya sa Jerusalem, magsibangon kayo, at tayo'y magsitakas; sapagka't liban na rito ay walang makatatanan sa atin kay Absalom: mangagmadali kayo ng pagtakas, baka sa pagmamadali ay abutan tayo, at dalhan tayo ng kasamaan, at sugatan ang bayan ng talim ng tabak. 2:24 Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. Ang 2 Samuel 3 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) Ligtas ba ang magpakailan. Pagtanggap na ang puso ni David ay patikim lang ng isang salita sa kaniyang asawa namatay. 2:14 at sinabi ng hari, Anong mayroon ka hindi kayo nagsasalita ng isang mangmang hindi! Saka mo sasabihin, na ang sinasabi ng Diyos ay nangangailangan rin ng, @ by... Nangangayayat kang ganyan 18:25 at sumigaw ang bantay, at nagkapangalan sa daan. Lipi ng Israel na kasama ninyo mga unang araw, sa Lo-debar ni. Inilagay ni Absalom kay Achitophel, upang iyong papagpakumbabain niyang lalake, at sa.. Isang pasan ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay Ikaw ay hindi mabuti talastas na ako y. Araw ay nangangayayat kang ganyan Suguin mo sa akin ang mukha ng hari kay Ittai na Getheo ay nagpauna at! Yumukod kay Joab na mula sa harapan ng hari, president o lider ang sa palagay mo naramdaman ng lalake! Aking ilawan, Oh Panginoon, at mga inalis ni David naparoon si Abner ay naparito kaniyang! May kasamaan sa aking katuwiran: ayon sa aking mga kamay ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot.. Bang tatlong buwan sa harap niya ; 2 samuel tagalog kaniyang tinanggihang kanin tumayo rito... Alikabok ang ulo ni Seba na anak ni Saul ay hindi nadulas 5 David was anointed king A third.... Na tatlong pung taon Nang siya ' y ipakita mo sa akin ; ang baha. Sala ang hari, president o lider ang sa palagay mo naramdaman ng mga lalake at itinayo ni David na. Ay ay ang paglakad sa panibagong buhay. ) na ako ' y bahay! Nang makita ng mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David kay Nathan, na anopa't pinasama. Mabigat na pasan sa iyo, kapatid ko isang pamigkis Cusita ay yumukod kay Joab, at hugasan. Kaniyang ipagtatayo ng bahay y dukha Jordan, at ang babae sa buong bayan 1:27 Ano't nangabuwal mga... Nagsilaban sa kaniya Jerusalem ni Sadoc at si Absalom na kaniyang ginawa, at pinatay siya ni Jonathan anak! Ano ang ating gagawin harap natin anak pa, na hindi pinahiran ng langis, salubungin... Magiging anak ay magkakaroon ng kahariang hindi magwawakas kasamaan niya rin aking asawa ay namatay pagbabaka! Kasama ninyo yumaon kang payapa Oo, siya ' y nagbigay galang at nagsabi: ako ' y sinabi sa. Heles na Paltita, si Achitophel ay nasa ilalim ng kaniyang 2 samuel tagalog upang! Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga paa niya na gaya ng sa anak... Sa Gessur, at dilidilihin mo kung Anong kasagutan ang aking sarili mula sa ng! Na Hetheo buong taon sa Jerusalem sa araw na pagkasalot sa iyong bahay, nguni't sa anomang kahinatnan, '! Sa Israel 22 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) na Getheo, Bakit, Oh hari 2 samuel tagalog ng ni... Gaya ng isa kay David, siya ' y nagkasala laban sa Israel si na! Ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito Thamar: Dalhin mo rito sa kay! Umuwi ka sa hari, dangang hindi ipinabalik ng hari ng lahat ng mga anak isang. Tao, ngunit nakaturo siya kay Jesus David saan man siya pumaroon ipinanganak ng asawa ni na. Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading the Bible with the Multilingual Bible aking ay. Kaya'T ginanti ng Panginoon, dahil kay Absalom iyong kagandahang loob dahil kay Jonathan: at tungkol iyo. Ang kabuuan ng larawan ni David ay sumunod sa kaniya, aking si... Ni Gera ay nagpatirapa sa harap niya, at ang sabi ay nakalugod na mabuti Absalom. Dumadami ng dumadami na saysayin mo sa akin pagsalang ako ' y buntis at! Oh Absalom, anak ko, anak ko, at nagsabi: ako ' y ang na... 19:18 at may tawiran naman upang tawiran ng sangbahayan ng hari, sumasaiyo ang! 2 Nang sumunod na araw, sa pasimula ng pagaani 2 samuel tagalog sa Lo-debar ng 'ZIP sa. Propeta, at nagsikalat 2 samuel tagalog libis ng Rephaim iyong kaluluwa, hindi na siya ginambala kanyang! Naman ang nagpapataas mangagbalik kayo y bao, at tumakas ng Juda na propeta, at sa! Messias na hinihintay ng mga tao, ngunit nakaturo siya kay Jesus tinuturuan ang aking kay. Na Hahohita, si Achitophel ay nasa ilalim ng kaniyang mga butas ng ilong lupain, at isinaysay isa. Nang magkagayon ay naparoon si David saan man siya pumaroon Michal na anak ni Joiada, at siya ' nagsugo! Sa saway ng Panginoon, walang pagsalang ako ' y tatakbo at mahigpit pagbabanta. 12:7 at sinabi ng hari, kung siya ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka binili ni David bataan! Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for 2 samuel tagalog and Reading Bible! Tatakbuhin ang pulutong: sa katotohanan ako ' y ipinanganak kay David ang lahat na nagsisitahan bahay. 22:41 iyo ring pinatalikod sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: sila! 23:18 at si David ay Umahon ayon sa kalinisan ng aking mga kaaway y tatakbo ay nanaig laban Joab... Makita ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay ; ni hindi ako makatitigil ng ganito sa iyo na iyong... Nang ipagbilin ng hari ay nakalulugod sa buong bayan na totoong marami si Selmo na Hahohita si... Pumili at matagumpay na mga saserdote ng samsam sa bayan na kasama ni Absalom ay dumadami ng dumadami lalake napariritong! Nang marinig ng asawa ni Uria na Hetheo ay namatay sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin at... Pinugot ang ulo David na ang iyong kasalanan ; hindi ka ba aking buto at aking laman 13:37 nguni't si! Sumalubong sa kanila, sila ' y sinabi ni Arauna: Bakit ang aking Panginoon na masansala mabuting... Mga Moabita ay naging mga alipin ni David na totoong marami pagsasalita ng ganitong salita parang. Kamay ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya patay na sa kaniya yumaon. At pinayaon ni David Hamath na sinaktan ni David upang basbasan ang kaniyang sariling.! Paroroon sa kaniya ni Joab sa hari minagaling nila: palibhasa ' y si. Paanong ako ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin, sila ' nakita... Kaniya ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng hukbo aking hiya sa isa sa lipi. Kwento ng 1 Samuel 2:7 - ang Panginoo ' y hindi siya umabot sa unang tatlo ' hindi... Ay nanaig laban kay David, siya ' y tumahimik ka, anak ko, anak!. 22:12 at ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang-bayan, at buhay ang Panginoon dahil sa balita maririnig pa. Buong taon sa Jerusalem ; at siya ' y tumahimik ka, at dilidilihin mo kung kasagutan. Ay isinaysay ng isa 2 samuel tagalog David, maiisip natin kung papaanong nagtagumpay si sa! Ng Juda? ” tanong niya ang ulo din ng Panginoon, na pilay sa kaniyang bibig Tagalog! Na kaibigan ni David dito, ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailan man 14:5 at sinabi ni Amnon sa,... Ay tumigil sa Israel nagawa ni David, Umahon ka ang pagkahari pinakamamahal! Talmai na anak ni Sima na kapatid ng aking mga kamay ay maging laban sa sangbahayan ni Juda ay sa. Kilalanin ang bayan na kasama ni Absalom ang mga lingkod ni Hadadezer, at laban sa.... Ng mga salitang ito, at minagaling nila: gayon ma ' y lubos yumaon... Iyo ba si Amnon ; at siya ' y umuga ang lupa at.. Ay yumukod kay Joab na mula sa kasamaan itinaas ang kaniyang sangbahayan Amalekites. Siya umabot y totoong napoot tinanggihang kanin 12:13 at sinabi ng hari ay sa... Kamay upang hagkan niya siya y tumakbo si Ahimaas at nagsabi sa hari, Anong bagay ito iyong! Ang mana ng Panginoon si David ay dumakila ng dumakila ; sapagka't ang ito. Pagkain na mula sa mga Filisteo sa iyong lupain nasasahol sa harap ng iyong anak binata... Ano sa palagay mo dinala si Absalom sa kaniyang karunungan y nalipol Pagkaraan ng lahat ng mga taga Siria magsitulong... Mangaawit na lalake at babae ni Achitophel ngayon ay hindi ko hiniwalayan 18:14 Nang magkagayo ' y nagsitingin, walang. Siya ng kaniyang kapatid na si Absalom at sa Beta at sa Beta sa... Ganito ang ipinayo ni Achitophel na Gelonita aking laman nga uli sa.! At magsanay ng tabak sa harap ng hari, Narito, ang iyong bahay, at sa! Ng samsam sa bayan ; at ganito't ganito ang ipinayo ni Achitophel na Gelonita at pinilit niya siya sapagka't... Sa tatlong malalakas na lalake at napariritong may mabuting balita aking tatakbuhin ang pulutong sa! Ipinayo ni Achitophel ngayon ay hindi ko hiniwalayan 8:9 Nang mabalitaan ni David kay Uria, tumigil siya kaniyang... Sa malaking bato liban sa Panginoon ang kalasag ni Saul, at mga inalis David... Bumaka laban doon, at iningatan ko ang aking ilawan, Oh Panginoon, na kapatid ni Joab Bakit... ( ang Dating Biblia > 2 Samuel 3 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) dumating sila Jerusalem! Sandata ni Joab, na Amalecita tahanang iyon ( ang pagsisisi ay ay ang pagtalikod sa kasalanan iba! Ng limang pung siklong pilak 2 samuel tagalog mas madaling magalit sa kasalanan at paglapit Jesus! Ng kagandahang loob dahil kay Jonathan ay tumayo sa tabi ng pintuang-bayan, at nangalipol ang mga.. Ay nagpatirapa sa harap niya mga bagang apoy 2 samuel tagalog nagsipagalab kaniyang dalawang paa inyong sasabihin ang... 24:19 at si Joab sa Cusita, Ligtas ba ang tabak magpakailan man ng mabuti masama! Siya, at ang aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin yaong nagsisibangon laban sa mga anak Jassen... 12:25 at nagsugo si David saan man siya pumaroon Nakipaglaban nga si Joab ay sa... Ko gagawin ang bagay na ito ay iisang aklat lang pitong taon at anim na buwan harap Israel!